انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج به این جهت می باشد که خریدار و فروشنده بخواهند معامله اصولی وامن داشته باشند در صورتی که واحدها بصورت پیش فروش باشد مساحت و ابعاد دقیق ملک مشخص نمی باشد و خریدار و فروشنده ازمساحت دقیق ملک بی خبر هستند ،پس برای اینکه معامله با […]

بیشتر بخوانید