انجام پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن برج

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن برج

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن برج

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن برج به این جهت می باشد که خریدار و فروشنده بخواهند معامله اصولی و امن داشته باشند در صورتی که واحدها بصورت پیش فرش باشد مساحت و ابعاد دقیق ملک مشخص نمیباشد و خریدار و فروشنده از مساحت دقیق ملک بی خبر هستند،پس برای اینکه معامله با اطمینان […]

بیشتر بخوانید
پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن واحد های آپارتمان باید انجام شود تا مساحت و متراژ هر واحد حاصل شود تا بتوان معامله پیش تفکیک را با اطمینان بالا به انجام رسانید و برای پیش تفکیک بایستی به یک فرد متخصص مراجعه کرد زیرا تفکیک پیچیدگی های خاص خود را دارد و بهترین گزینه […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن به این دلیل می باشد که خریدار و فروشنده دچار ضرر و زیان نشوند زیرا زمانی که تعدادی از واحد های آپارتمانی برای پیش فروش باشد در این صورت مساحت دقیق واحد ها شخص نمیباشد و معامله ای که بدون مشخص بودن متراژ واحد ها باشد،مطمئن نمیباشد […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن برج

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن برج

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن برج توسط متخصص صورت می گیرد تا متراژ و مساحت دقیق هر واحد و همچنین متراژ دقیق آن حاصل شود.پیش فروش قبل از تکمیل ساخت و ساز برج ها ممکن است انجام شود و از آن جایی که متراژ و مساحت دقیق هر واحد مشخص نیست بنابراین […]

بیشتر بخوانید