انجام پیش تفکیک آپارتمان برای انجام پیش فروش مطمئن برج

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج به این جهت می باشد که خریدار و فروشنده بخواهند معامله اصولی وامن داشته باشند در صورتی که واحدها بصورت پیش فروش باشد مساحت و ابعاد دقیق ملک مشخص نمی باشد و خریدار و فروشنده ازمساحت دقیق ملک بی خبر هستند ،پس برای اینکه معامله با […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای خرید

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای خرید

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای خرید به این منظور می باشد که خریدار از مساحت دقیق واحدی که میخواهد پیش خرید کند آگاه باشد تا معامله به درستی انجام شود و خریدار دچار ضرر و زیان نشود و هزینه تهیه نقشه پیش تفکیک در مقابل هزینه هایی که ممکن است با انجام ندادن آن […]

بیشتر بخوانید
پیش تفکیک آپارتمان برای انجام معامله پیش خرید و پیش فروش

پیش تفکیک آپارتمان برای انجام معامله پیش خرید و پیش فروش

پیش تفکیک آپارتمان برای انجام معامله پیش خرید و پیش فروش به این صورت می باشد که قبل از معاله واحدهای پیش فروشی،می توانید نقشه پیش تفکیک از آن واحد راتهیه کنید،در این صورت مساحت آن به طور دقیق مشخص می شود خریدار میتواند با خیال راحت معامله را انجام دهد و در واقع با […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک آپارتمان برای انجام پیش فروش مطمئن برج

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای انجام پیش فروش مطمئن برج

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای انجام پیش فروش مطمئن برج با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری انجام می شود و ابعاد و مساحت هر قسمت حاصل می شود و سپس نقشه پیش تفکیک ترسیم می گردد.بنابراین برای اینکه این معامله مطمئن و اصولی و با مساحت دقیق انجام گیرد پیش تفکیک باید انجام شود. […]

بیشتر بخوانید