انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند برای تعیین مختصات دقیق چهار گوشه ملک میباشد تا حدود و مرزهای ملک مشخص شود و پیاده سازی چهارگوشه ملک برای املاکی که مرز مشخصی ندارند در برخی از مواقع مورد نیاز می باشد. انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند در […]

بیشتر بخوانید