انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن کارشناس رسمی

انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن کارشناس رسمی

انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن کارشناس رسمی

انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن کارشناس رسمی دادگستری به این صورت می باشد که مالکی که موقعیت ملک خود را نمیداند و میخواهد موقعیت ملک خود را مشخص کند و برای ملک سند تک برگ بگیرد،برای این ملک باید جا نمایی پلاک ثبتی انجام شود و انجام جانمایی پلاک ثبتی در حیطه […]

بیشتر بخوانید