انجام جانمایی پلاک ثبتی سند قدیمی منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند های منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند های منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند های منگوله دار توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به این منظور انجام می شود که اگر موقعیت دقیق ملکی برای مالک مشخص نباشد و مدارکی همچون قولنامه یا سند قدیمی از این ملک را دارد، می تواند برای تعیین موقعیت ملک جانمایی پلاک ثبتی ملک را […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی سند قدیمی منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند قدیمی منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند قدیمی منگوله دار که به منظور تعیین مرزهای دقیق یک ملک و تهیه یک نقشه یو تی ام از ملک به منظور تثبیت این مرزها بر روی کره زمین است که با استفاده از مختصات های یو تی ام این کار انجام می شود که نقشه یو تی ام حاصل […]

بیشتر بخوانید