انجام جانمایی پلاک ثبتی در تهران

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد موقعیت و حدود قطعه مشاعی در ملک مادر مشخص نباشد که با جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق آن مشخص و تثبیت می شود و درنهایت با تهیه نقشه یو تی ام می توان سند تک برگ برای قطعه مشاعی صادر کرد. که برای […]

بیشتر بخوانید

انجام جانمایی پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) در تهران

انجام جانمایی پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) در تهران که به منظور تعیین مرزهای یک ملک و در نهایت تعیین موقعیت ملک بر روی زمین که با استفاده از مختصات های یو تی ام انجام می شود و در این نقشه مرزها و حدود اربعه ملک نمایش داده می شود و علاوه بر […]

بیشتر بخوانید