انجام جانمایی پلاک ثبتی برای سند های مشاعی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند به این صورت می باشد که جانمایی پلاک ثبتی یعنی با استفاده ازاسناد ثبتی و رسمی بر روی سیستم مختصات یو تی ام تعیین موقعیت ملک طبق شماره پلاک ثبتی صورت گیرد و برای انجام جانمایی پلاک ثبتی باید نقشه یو تی ام ملک راتهیه کرد و تهیه […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی برای سند های مشاعی

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای سند های مشاعی

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای سند های مشاعی وقتی ملک نیاز به جانمایی دارد که مساحت ملک بزرگ باشد و حدود ملک مشخص نباشد مثل زمین های کشاورزی و هم چنین در زمین های مشاعی نیز چون علاوه بر قطعه مشاع لازم است قطعه مادر نیز در نقشه آورده شود و به دلیل مساحت بالای […]

بیشتر بخوانید