انجام جانمایی پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) در تهران

انجام جانمایی پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) در تهران

انجام جانمایی پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) در تهران که به منظور تعیین مرزهای یک ملک و در نهایت تعیین موقعیت ملک بر روی زمین که با استفاده از مختصات های یو تی ام انجام می شود و در این نقشه مرزها و حدود اربعه ملک نمایش داده می شود و علاوه بر […]

بیشتر بخوانید