انجام جانمایی پارکینگ

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران در صورتی که پس از پایان ساخت و ساز نقشه وضع موجود با نقشه معماری همخوانی نداشته باشد لازم خواهد شد در واقع دستور تهیه این نقشه از طرف شهرداری به مالک داده خواهد شد و فردی که انجام اینکار باید توسط وی انجام شود کارشناس رسمی […]

بیشتر بخوانید