انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع انجام جانمایی به این منظور میباشد که موقعیت دقیق پارکینگ های هر واحد از آپارتمان مشخص شده و مزاحم یا ساده بودن و همچنین تعداد پارکینگ ها مشخص شود. انجام جانمایی پارکینگ های تجاری […]

بیشتر بخوانید