انجام جانمایی پارکینگ مسکونی

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری که متخصص این امر است و صلاحیت این کار را دارد انجام میگیرد همچنین مهر و امضای وی در همه سازمان ها اعتبار دارد. جانمایی پارکینگ های مسکونی انجام می شود تا در نهایت تعداد پارکینگ های سالم و نا سالم مشخص شود. دستور این […]

بیشتر بخوانید