انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک که با توجه به پلاک ثبتی و حدود اربعه درج شده رد سند های مالکیت انجام می شود و در نهایت بعد از تعیین مرزهای ملک موقعیت دقیق این مرزها بر روی زمین با توجه به مختصات های یو تی ام مشخص می شود و یک نقشه یو […]

بیشتر بخوانید