انجام جانمایی ملک روی نقشه 2000 ام سازمان نقشه برداری

انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی

انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی

انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری دارای اعتبار است و میتوان از نقشه تهیه شده در سازمان ها و ارگان های دولتی استفاده کرد و منظور از نقشه جانمایی نقشه ای است که در آن مرزها و موقعیت دقیق ملک با استفاده از مختصات های یو تی ام مشخص […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک که با توجه به پلاک ثبتی و حدود اربعه درج شده رد سند های مالکیت انجام می شود و در نهایت بعد از تعیین مرزهای ملک موقعیت دقیق این مرزها بر روی زمین با توجه به مختصات های یو تی ام مشخص می شود و یک نقشه یو […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک روی نقشه 2000 ام سازمان نقشه برداری

انجام جانمایی ملک روی نقشه ۲۰۰۰ ام سازمان نقشه برداری

انجام جانمایی ملک روی نقشه ۲۰۰۰ ام سازمان نقشه برداری کشور که در شهرداری به نقشه ۲۰۰۰ ام معروف است منظور نقشه یو تی ام ای است که برای این نقشه مرز ها و حدود اربعه ملک نیز تعیین شده اند و در اصل جانمایی ملک به این معنا است که جای دقیق یک ملک […]

بیشتر بخوانید