انجام جانمایی ملک بر روی نقشه یک 2000

انجام جانمایی ملک بر روی نقشه یک 2000

انجام جانمایی ملک بر روی نقشه یک ۲۰۰۰

انجام جانمایی ملک بر روی نقشه یک ۲۰۰۰ هنگامی انجام می شود که یک مالک قصد انجام تخریب و ساخت و ساز ملک خود را دارد باید از شهرداری جواز ساخت بگیرد. شهرداری نیز مالک را موظف به تهیه جانمایی ملک روی نقشه یک دوهزارم خواهد کرد که این نقشه در شهرداری به نقشه ۲۰۰۰ […]

بیشتر بخوانید