انجام جانمایی ملک برای تهیه سند تک برگ

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک برای تعیین موقعیت ملک و بدست آوردن حدود ملک و مرزهای ملک با املاک مجاورصورت می گیرد یعنی برای اینکه مالک بخواهد موقعیت دقیق ملک خود را بدست بیاورد باید پیاده سازی چهارگوشه ملک را انجام دهد و برای انجام این کار باید جانمایی پلاک ثبتی برای ملک انجام […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک بر روی نقشه یک 2000

انجام جانمایی ملک بر روی نقشه یک ۲۰۰۰

انجام جانمایی ملک بر روی نقشه یک ۲۰۰۰ هنگامی انجام می شود که یک مالک قصد انجام تخریب و ساخت و ساز ملک خود را دارد باید از شهرداری جواز ساخت بگیرد. شهرداری نیز مالک را موظف به تهیه جانمایی ملک روی نقشه یک دوهزارم خواهد کرد که این نقشه در شهرداری به نقشه ۲۰۰۰ […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی

انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی

انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری دارای اعتبار است و میتوان از نقشه تهیه شده در سازمان ها و ارگان های دولتی استفاده کرد و منظور از نقشه جانمایی نقشه ای است که در آن مرزها و موقعیت دقیق ملک با استفاده از مختصات های یو تی ام مشخص […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک که با توجه به پلاک ثبتی و حدود اربعه درج شده رد سند های مالکیت انجام می شود و در نهایت بعد از تعیین مرزهای ملک موقعیت دقیق این مرزها بر روی زمین با توجه به مختصات های یو تی ام مشخص می شود و یک نقشه یو […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی یو تی ام UTM و تهیه نقشه

انجام جانمایی یو تی ام UTM و تهیه نقشه

انجام جانمایی یو تی ام UTM و تهیه نقشه برای ملک که منظور همان نقشه یو تی ام است که بریا یک ملک و یا یک قطعه زمین تهیه می شود و براساس این نقشه مختصات یو تی ام گوشه های ملک در نقشه درج می شود و هدف از تهیه این نقشه تعیین موقعیت […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک برای تهیه سند تک برگ

انجام جانمایی ملک برای تهیه سند تک برگ

انجام جانمایی ملک برای تهیه سند تک برگ به منظور تعیین مرزهای یک ملک و مشخص کردن جای دقیق این مرزها بر روی کره زمین است که برای انجام این کار از مختصات های یو تی ام استفاده می شود و حاصل کار یک نقشه یو تی ام است که برای صدور سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید