انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران به منظور ساخت و ساز ملک و اخذ جواز ساخت باید از ملک تهیه شود در واقع شهرداری برای انجام هر ساخت و سازی سازنده را ملزم به تهیه این نقشه خواهد کرد. برای این کار لازم است که نقشه یو تی ام ملک نیز تهیه […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک بر روی نقشه یک 2000

انجام جانمایی ملک بر روی نقشه یک ۲۰۰۰

انجام جانمایی ملک بر روی نقشه یک ۲۰۰۰ هنگامی انجام می شود که یک مالک قصد انجام تخریب و ساخت و ساز ملک خود را دارد باید از شهرداری جواز ساخت بگیرد. شهرداری نیز مالک را موظف به تهیه جانمایی ملک روی نقشه یک دوهزارم خواهد کرد که این نقشه در شهرداری به نقشه ۲۰۰۰ […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی

انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی

انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری دارای اعتبار است و میتوان از نقشه تهیه شده در سازمان ها و ارگان های دولتی استفاده کرد و منظور از نقشه جانمایی نقشه ای است که در آن مرزها و موقعیت دقیق ملک با استفاده از مختصات های یو تی ام مشخص […]

بیشتر بخوانید