انجام جانمایی سند های قدیمی املاک

انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی

انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی

انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی به این منظور می باشد که ملک هم دارای اطلاعات حقوقی و هم دارای اطلاعات فنی شود که منظور تعیین موقعیت ملک و مختصات دار کردن ملک است که با بررسی اسناد و مدارک ملک انجام میشود و در نهایت نقشه یو تی ام از ملک تهیه می […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی سند های قدیمی املاک فاقد موقعیت دقیق

انجام جانمایی سند های قدیمی املاک فاقد موقعیت دقیق

انجام جانمایی سند های قدیمی املاک فاقد موقعیت دقیق توسط فردی همانند کارشناس رسمی دادگستری ممکن است. این متخصص برای انجام این عملیات از اسناد و مدارک ثبتی مربوط به پلاک ثبتی مندرج در سند ملک استفاده میکند تا در نتیجه موقعیت و آدرس ملک را مشخص نماید. انجام جانمایی سند های قدیمی املاک فاقد […]

بیشتر بخوانید