انجام جانمایی سند های قدیمی املاک فاقد موقعیت دقیق

انجام جانمایی سند های قدیمی املاک فاقد موقعیت دقیق

انجام جانمایی سند های قدیمی املاک فاقد موقعیت دقیق

انجام جانمایی سند های قدیمی املاک فاقد موقعیت دقیق توسط فردی همانند کارشناس رسمی دادگستری ممکن است. این متخصص برای انجام این عملیات از اسناد و مدارک ثبتی مربوط به پلاک ثبتی مندرج در سند ملک استفاده میکند تا در نتیجه موقعیت و آدرس ملک را مشخص نماید. انجام جانمایی سند های قدیمی املاک فاقد […]

بیشتر بخوانید