انجام جانمایی سند های دفترچه ای

انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی

انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی

انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی به این منظور می باشد که ملک هم دارای اطلاعات حقوقی و هم دارای اطلاعات فنی شود که منظور تعیین موقعیت ملک و مختصات دار کردن ملک است که با بررسی اسناد و مدارک ملک انجام میشود و در نهایت نقشه یو تی ام از ملک تهیه می […]

بیشتر بخوانید