انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه

انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه

انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه

انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه  زمانی لازم است انجام می شود که به دلیل مشخص نبودن حدود اربعه ملک اختلافات و دعاوی حقوقی بین مالکین اتفاق بیوفتد. در این صورت برای حل این دعاوی لازم است حدود اربعه ملک معلوم گردد و مدرکی که حدود اربعه ملک را نشان دهد به مراجع قضایی ارائه […]

بیشتر بخوانید