انجام جانمایی اسناد قدیمی

انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه

انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه

انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه  زمانی لازم است انجام می شود که به دلیل مشخص نبودن حدود اربعه ملک اختلافات و دعاوی حقوقی بین مالکین اتفاق بیوفتد. در این صورت برای حل این دعاوی لازم است حدود اربعه ملک معلوم گردد و مدرکی که حدود اربعه ملک را نشان دهد به مراجع قضایی ارائه […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی اسناد قدیمی در تهران

انجام جانمایی اسناد قدیمی در تهران

انجام جانمایی اسناد قدیمی در تهران به این معنی است که با استفاده از اسناد قدیمی ملک بتوان به موقعیت و آدرس دقیق ملک رسید در صورتی که مالک از حدود دقیق ملک خود با خبر  نباشد با این روش می تواند موقعیت دقیق ملک خود را مشخص و تثبیت کند و همچنین پس از تهیه […]

بیشتر بخوانید