انجام جانمایی اسناد قدیمی در تهران

انجام جانمایی اسناد قدیمی در تهران

انجام جانمایی اسناد قدیمی در تهران

انجام جانمایی اسناد قدیمی در تهران به این معنی است که با استفاده از اسناد قدیمی ملک بتوان به موقعیت و آدرس دقیق ملک رسید در صورتی که مالک از حدود دقیق ملک خود با خبر  نباشد با این روش می تواند موقعیت دقیق ملک خود را مشخص و تثبیت کند و همچنین پس از تهیه […]

بیشتر بخوانید