انجام جانمایی اراضی ملی

انجام جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی و تفسیر آن

انجام جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی و تفسیر آن

انجام جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی و تفسیر آن توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و اراضی ملی به اراضی گفته می شود احیانشده می باشند و مالک اصلی آن دولت می باشد و هر ملکی را که دولت جزو اراضی ملی تشخیص دهد آن را تصاحب خواهد […]

بیشتر بخوانید
جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی به این منظور انجام می شود که مالک زمین خود را از دولت باز پس گیرد. زیرا دولت برخی از اراضی را اراضی ملی تشخیص می دهد و در این صورت آن را تصاحب می کند و سند مالک باطل می شود. و برای اینکه خلاف آن را […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی اراضی ملی بر روی عکس هوایی

انجام جانمایی اراضی ملی بر روی عکس هوایی

انجام جانمایی اراضی ملی بر روی عکس هوایی که با توجه به افزایش ارزش زمین،دولت به تجاور به اراضی ملی و بازپس گیری اراضی ملی توجه خاصی می کند و درصورتی که زمین سابقه کشاورزی و زراعی داشته باشد، زمین احیا شده به شمار می رود و می توان آن را از دولت پس گرفت […]

بیشتر بخوانید