انجام جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

انجام جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی و تفسیر آن

انجام جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی و تفسیر آن

انجام جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی و تفسیر آن توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و اراضی ملی به اراضی گفته می شود احیانشده می باشند و مالک اصلی آن دولت می باشد و هر ملکی را که دولت جزو اراضی ملی تشخیص دهد آن را تصاحب خواهد […]

بیشتر بخوانید