انجام تفکیک و پیش تفکیک

انجام تفکیک و پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تفکیک و پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تفکیک و پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری به این صورت می باشد که گاهی ممکن است مالکی قبل از پایان ساخت و ساز آپارتمان خود بخواهد تعدادی از واحدها را پیش فروش کند و در اینصورت چون آپارتمان هنوز تکمیل نشده است و مساحت واحدها به طور دقیق مشخص نمیباشد این معامله مطمئن […]

بیشتر بخوانید