انجام تفکیک و افراز

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران به منظور قسمت کردن ملک صورت می گیرد. تفکیک و افراز ممکن است ارادی و توافقی یا غیر ارادی و با اجبار صورت بگیرد. تفکیک و افراز هر دو به معنای تقسیم ملک هستند ولی تفاوت هایی حقوقی دارند و کارشناس رسمی دادگستری تجربه و تخصص کافی […]

بیشتر بخوانید