انجام تفکیک اراضی اوقافی

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری به منظور تقسیم ملک به دو یا چند قطعه صورت می گیرد و پس از تفکیک هر یک از قطعات به صورت یک قطعه مستقل خواهد شد و تفکیک اراضی هم برای اراضی مشاعی و هم برای اراضی غیر مشاع انجام می شود و تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک اراضی اوقافی توسط کارشناس رسمی

انجام تفکیک اراضی اوقافی توسط کارشناس رسمی

انجام تفکیک اراضی اوقافی توسط کارشناس رسمی و به منظور تقسیم کردن اراضی که به صورت اوقاف در دست دولت است و به درخواست مالک زمین انجام می شود که انجام تفکیک اراضی اوقافی بعد از یک سری مراحل اداری انجام می شود. انجام تفکیک اراضی اوقافی توسط کارشناس رسمی اراضی اوقافی به اراضی گفته […]

بیشتر بخوانید