انجام تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه توسط کارشناس دارای صلاحیت

انجام تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه توسط کارشناس دارای صلاحیت

انجام تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه توسط کارشناس دارای صلاحیت

انجام تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه توسط کارشناس دارای صلاحیت یعنی کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امورثبتی انجام میشود به این صورت که برای تعیین مساحت واحد های پیش فروش،خریدار و فروشنده بایدبه یک کارشناس بیطرف و قابل اعتماد مراجعه کنند و از او درخواست تهیه نقشه پیش تفکیک راداشته باشند.باید توجه داشت که […]

بیشتر بخوانید