انجام تفکیک آپارتمان برای بیمارستان

انجام تفکیک آپارتمان برای بیمارستان ها

انجام تفکیک آپارتمان برای بیمارستان ها

انجام تفکیک آپارتمان برای بیمارستان ها به این منظور انجام می شود مساحت و ابعاد بیمارستان به طور دقیق مشخص شود و چون مساحت بیمارستان بسیار بزرگ می باشد باید با دقت بالایی تهیه شود.برای انجام تفکیک آپارتمان ها کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با استفاده از متر لیزی مساحت و ابعاد […]

بیشتر بخوانید