انجام تفسیر عکس هوایی منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای منابع طبیعی به منظور تعیین مرزهای محدوده این سازمان بر روی زمین در سال های قبل یا طرح دعوا بر سر یک ملک که جزء منابع طبیعی شناخته شده است انجام می شود و این کار با توجه به موقعیت و مد نظر از عکس های سازمان جغرافیا […]

بیشتر بخوانید