انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک انجام می گیرد تا در نتیجه حد و مرز ملک بر روی زمین مشخص گردد و زمانیکه حدود و مرزهای ملک به دلایل مختلف از بین رفته باشد و بر روی زمین معلوم نباشد در این صورت تفسیر عکس های هوایی راهکاری است که ار آن […]

بیشتر بخوانید