انجام تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای

انجام تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای

انجام تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای

انجام تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای به این علت است که شناسایی عوارض و ارتباط بین آن ها و هم چنین تعیین حدود عوارض و ویژگی های آن ها است و با انجام تفسیر تجربه و تخصص به یک سری اطلاعات درباره موضوعات مختلف می توان استخراج کرد که می تواند یکسری […]

بیشتر بخوانید