انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود تا ملک در جای خود قرار بگیرد و تثبیت شود اگر حدود ملک مشخص نباشد تحدید حدود ثبتی انجام می شود تا اینکه حد و مرز دقیق و ثبتی ملک مشخص و تثبیت گردد تحدید حدود ثبتی باید از […]

بیشتر بخوانید