انجام امور وکالت فنی و حقوقی ملکی

انجام امور وکالت فنی و حقوقی ملکی توسط کارشناس رسمی

انجام امور وکالت فنی و حقوقی ملکی توسط کارشناس رسمی

انجام امور وکالت فنی و حقوقی ملکی توسط کارشناس رسمی که یک شخص آگاه و متخصص میباشد،انجام می شود تا در انجام آن هیچگونه اشتباهی صورت نگیرد در واقع منظور از امور ملکی اخذ سند تک برگ،اخذ جواز ساخت،تامین دلیل برای دادگاه و حل اختلافات ملکی و تهیه نقشه تفکیک و پیش تفکیک آپارتمان و…می […]

بیشتر بخوانید