انجام امور حقوقی و تعیین سابقه احیا

انجام امور حقوقی و تعیین سابقه احیا توسط کارشناس حقوقی

انجام امور حقوقی و تعیین سابقه احیا توسط کارشناس حقوقی

انجام امور حقوقی و تعیین سابقه احیا توسط کارشناس حقوقی یعنی کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.مالک برای اینکه ثابت کند که ملک او جزو منابع طبیعی نمی باشد باید ازملک خود یک مدرکی پیداکند که نشان دهد در این ملک زراعت و کشاورزی انجام شده است.به این معنا که […]

بیشتر بخوانید