انجام افراز و تفکیک زمین

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران که تفکیک در لغت به معنای جدا کردن و جزء جزء کردن و در اصطلاح حقوق ثبت،عبارت است از تجزیه کردن مال غیر منقول به قطعات کوچکتر و افراز عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک با شرکاء، به عبارت دیگر تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین […]

بیشتر بخوانید