انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران

انجام افراز و تفکیک اراضی بزرگ

انجام افراز و تفکیک اراضی بزرگ

انجام افراز و تفکیک اراضی بزرگ به منظور تقسیم زمین های زراعی یا مسکونی به قطعات کوچکتر با توجه به قوانین موجود بر تقسیم بندی زمین یا به دلخواه متقاضی انجام و نقشه یو تی ام از ملک تهیه می شود و مختصات های موجود بر روی زمین پیاده سازی و میخ کوبی می شود […]

بیشتر بخوانید
انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران که تفکیک در لغت به معنای جدا کردن و جزء جزء کردن و در اصطلاح حقوق ثبت،عبارت است از تجزیه کردن مال غیر منقول به قطعات کوچکتر و افراز عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک با شرکاء، به عبارت دیگر تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین […]

بیشتر بخوانید