انجام افراز و تفکیک برای اراضی بزرگ

انجام افراز و تفکیک برای اراضی بزرگ

انجام افراز و تفکیک برای اراضی بزرگ

انجام افراز و تفکیک برای اراضی بزرگ در نتیجه باعث می شود اراضی به نوعی تقسیم شود و افراز و تفکیک تفاوتهایی با هم دارند در واقع افراز اراضی به معنی مشخص شدن سهم هر یک از افراد از ملک مشاعی و جداسازی آن میباشد و تفکیک به معنی تقسیم و تجزیه اراضی به قطعات […]

بیشتر بخوانید