انجام افراز و تفکیک اراضی

انجام افراز و تفکیک اراضی بزرگ

انجام افراز و تفکیک اراضی بزرگ

انجام افراز و تفکیک اراضی بزرگ به منظور تقسیم زمین های زراعی یا مسکونی به قطعات کوچکتر با توجه به قوانین موجود بر تقسیم بندی زمین یا به دلخواه متقاضی انجام و نقشه یو تی ام از ملک تهیه می شود و مختصات های موجود بر روی زمین پیاده سازی و میخ کوبی می شود […]

بیشتر بخوانید