انجام استعلام پلاک ثبتی

انجام استعلام پلاک ثبتی با توجه به موقعیت ملک

انجام استعلام پلاک ثبتی با توجه به موقعیت ملک

انجام استعلام پلاک ثبتی با توجه به موقعیت ملک با استفاده از اسناد ثبتی ملک انجام میشود برای انجام این استعلام ابتدا لازم است موقعیت ملک معلوم شود و برای معلوم نمودن موقعیت ملک نقشه یو تی ام تهیه می گردد بنابراین در صورتی که سند ملک مفقود شده باشد لازم است اقدام به اخذ […]

بیشتر بخوانید