امور وکالت اخذ سند تک برگ در منطقه 2

امور وکالت اخذ سند تک برگ در منطقه 2 تهران

امور وکالت اخذ سند تک برگ در منطقه ۲ تهران

امور وکالت اخذ سند تک برگ در منطقه ۲ تهران از عهده کارشناس رسمی دادگستری بر می آید. این متخصص به تمام امور ثبتی در اداره ثبت اسناد آشنایی دارد و می تواند سند تک برگ را برای ملک از اداره ثبت اسناد اخذ نماید یکی از مدارک درخواستی اداره ثبت اسناد نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید