افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی انجام می گیرد و سبب تقسیم در ملک می شود. افراز و تفکیک هر دو به معنی تقسیم است اما تفاوت هایی باهم دارند. برای انجام افراز و تفکیک ابتدا نقشه یو تی ام تهیه می گردد و با تهیه این […]

بیشتر بخوانید