استعلام پلاک ثبتی ملک با استفاده از آدرس ملک

استعلام پلاک ثبتی ملک با استفاده از آدرس ملک

استعلام پلاک ثبتی ملک با استفاده از آدرس ملک

استعلام پلاک ثبتی ملک با استفاده از آدرس ملک که از طریق یک مختصات از موقعیت ملک و استعلام نقشه ثبتی ملک انجام می شود و این پلاک ثبتی که منظور همان پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند های منگوله دار و تک برگ است و یکی از مشخصه های اصلی برای هر […]

بیشتر بخوانید