ارزیابی ملک توسط کارشناس

ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت انجام می شود و نحوه قیمت گذاری و کارشناسی املاک با توجه به پارامتر های تاثیر گذار و متعدد از قبیل ارزش روز املاک منطقه،شرایط و کاربری فعلی ملک،مساحت اعلام شده در سند مالکیت ، هندسه و ابعاد، عرض گذر و معابر دسترسی ،میزان […]

بیشتر بخوانید