ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی

ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت انجام می شود و نحوه قیمت گذاری و کارشناسی املاک با توجه به پارامتر های تاثیر گذار و متعدد از قبیل ارزش روز املاک منطقه،شرایط و کاربری فعلی ملک،مساحت اعلام شده در سند مالکیت ، هندسه و ابعاد، عرض گذر و معابر دسترسی ،میزان […]

بیشتر بخوانید