ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان-کارشناس رسمی

ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان-کارشناس رسمی

ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان-کارشناس رسمی

ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان-کارشناس رسمی به این صورت می باشد که تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت دقیق واحدهای آپارتمان جهت اخذ سندتک برگ برای واحدهای آپارتمان می باشد و انجام تفکیک توسط کارشناسی که از طرف اداره ثبت انتخاب می شود، انجام می شود. در واقع پس از اتمام ساخت و ساز آپارتمان باید نقشه […]

بیشتر بخوانید