ارجاع کلیه کار های ثبتی ملک در ثبت تهران

ارجاع کلیه کار های ثبتی ملک در ثبت تهران

ارجاع کلیه کار های ثبتی ملک در ثبت تهران

ارجاع کلیه کار های ثبتی ملک در ثبت تهران را می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد در واقع اگر که افراد قصد اخذ سند تک برگ را از اداره ثبت اسناد را داشته باشند می توانند به یک کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمایند انجام این امور را به وی بسپارند. ارجاع کلیه کار های […]

بیشتر بخوانید