ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک برای اداره ثبت

ارجاع کلیه کار های ثبتی ملک برای ثبت منطقه 1 تهران

ارجاع کلیه کار های ثبتی ملک برای ثبت منطقه ۱ تهران

ارجاع کلیه کار های ثبتی ملک برای ثبت منطقه ۱ تهران به کارشناس رسمی دادگستری ممکن است در واقع برای انجام امور ثبتی ملک مثل اخذ سند تک برگ به یک سری مدارک نیاز می باشد که مالک برای تهیه آن باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که متخصص این کار […]

بیشتر بخوانید