ارجاع کارهای فنی برا ی اخذ به کارشناس

ارجاع کارهای فنی برا ی اخذ به کارشناس ثبتی

ارجاع کارهای فنی برا ی اخذ به کارشناس ثبتی

ارجاع کارهای فنی برا ی اخذ به کارشناس ثبتی ممکن می باشد در واقع به منظور اخذ سند تک برگ لازم است مدارک تهیه گردد که یکی از این مدارک نقشه یو تی ام میباشد برای تهیه نقشه یو تی ام لازم است به فردی متخصص همانند کارشناس رسمی داد گستری رشته نقشه برداری و […]

بیشتر بخوانید